Změnit zemi:

Francie

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území kontinentální Francie a ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, v zámořských departementech (Guyana, Martinik, Réunion, Guadeloupe) a na teritoriálním území Saint-Pierre-et-Miquelon, na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Při kontrole nezletilé osoby do 18 let cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou vyžadovat francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí.
Při cestě na francouzská zámořská území (Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Mayotte, Wallis-et-Futuna a jižní území, tj. ostrovy Crozet, Nový Amsterdam, Saint-Paul a Kerguelen) potřebují cestovní pas platný 2 měsíce po opuštění francouzského území.
Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).

Vstupem České republiky do Schengenského prostoru se změnily podmínky vycestování českých občanů do ostatních členských zemí.

 

VÍZA - REŽIM VSTUPU

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Turistický a studijní pobyt je v kontinentální Francii a zámořských departementech časově neomezený.

Pro zámořská území Francie (zámořské departementy i zámořská teritoria) platí bezvízový styk na dobu kratší tří měsíců, pro pracovní pobyty je však nutné pracovní povolení. Totéž platí pro pobyty delší tří měsíců v zámořských departementech. Naproti tomu pro pobyty delší tří měsíců v zámořských teritoriích, jejichž účelem není pracovní či obchodní činnost, je nutné vízum, a to na základě konzultace se zástupcem daného zámořského teritoria.

Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost

 

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz. V hotovosti lze převážet nejvýše 7600,- EUR na osobu.
Při cestování se psem, kočkou, fretkou: je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině.
Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10 l.

Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou je žádoucí rovněž se informovat u francouzského zastupitelského úřadu a případně si vyžádat příslušné povolení.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny formulář E111 nebo Evropskou kartu zdravotního pojištění. Ve Francii se lékařské ošetření platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření, tzv. "Feuille de Soins". Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) nebo na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.
V případě nemocničního ošetření se nemusí v hotovosti nic hradit, kromě předepsané spoluúčasti:
- lékařské ošetření 30% nákladů
- laboratorní testy 40% nákladů
- léky 35-65% nákladů
- nemocniční péče 20% nákladů a současně 14,-- EUR denně za stravu.
Repatriace na území ČR, v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje připojištění před cestou do Francie.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
První pomoc (SAMU)....15
Policie - pohotovostní služba.... 17
Požárníci.... 18
telefonování na účet volaného do ČR.... 0800 99 0421
evropské číslo pohotovostní služby.... 112

Velvyslanectví České republiky ve Francii
Ambassade de la République Tcheque
15, Avenue Charles Floquet, Paris, 75007

e-mail: paris@embassy.mzv.cz; web: www.mzv.cz/paris

Velvyslanectví Francouzské republiky

Velkopřevorské nám. 2, Praha 1, 118 00

Tel: 251 171 711, Fax: 251 171 720
email: ambafrcz@france.cz, web: www.france.cz

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOSTNÍ SITUACE, DOPORUČENÍ TURISTŮM

V Paříži a v dalších velkých městech a především ve středomořské oblasti je třeba dát pozor na krádeže. Není vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech, nenocovat na pláži ani na parkovišti - možnost přepadení.

Upozornění pro turisty cestující autem - pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou vysoké a musí být zaplaceny na místě. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné. Používání antiradaru (zařízení na zjištění policejního radaru) je ve Francii zakázáno.

Ve vysokohorských oblastech nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky.

 

ZÁMOŘSKÉ DEPARTEMENTY A ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ FRANCIE
Mezi zámořské departementy - Départements d´outre-mer (DOM) patří Guadelup, Martinik, Guyana, Reunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte.
Mezi zámořská území - Territoires d´outre-mer (TOM) patří Nová Kaledonie, Francouzská Polynesie Wallis et Futuna.

Telefonní čísla platná v DOM i v TOM:
15-lékařská pomoc (SAMU-Service d´aide médicale urgence)
16- námořní pomoc (secours en mer)
17-policie (police)
18-hasiči (pompiers)

Telefonní čísla v DOM fungují stejně jako v metropolitní Francii. V TOM je nutné uvést mezinárodní předvolbu i při telefonování z a do Francie.

Měna v DOM: EURO - ceny poněkud vyšší ve srovnání s metropolitní Francií
Měna v TOM: FRANK FCP ( pro orientaci cca 1 euro - 119,25 FCP)

Kromě očkování běžných v ČR doporučují některé cestovní kanceláře i očkování proti hepatitidě A a B.

Bezpečnostní situace je srovnatelná s metropolitní Francií, v Polynésii je poněkud lepší.

 

 

Dovolená.cz