Lidé, jazyk a náboženství

Duhová populace

Původním etnikem byli indiáni Tainové, kterých do dnešních dnů mnoho nepřežilo. Drtivou většinu současné populace tvoří mulati, bělošské etnikum reprezentuje zhruba patnáct procent obyvatelstva a dvanáct procent tvoří černošské obyvatelstvo. Zbytek jsou přistěhovalci, nejčastěji ilegální ze soudního Haiti. Země se těší dobré rasové snášenlivosti, neexistuje zde žádný otevřený problém diskriminace na rasovém základě.

Celková populace Dominikánské republiky je 8,8 milionů obyvatel, mezi nimiž panují propastné rozdíly co do životní úrovně.  Muži často odcházejí do zahraničí (nejčastěji do USA), aby lépe zabezpečili rodinu. Roční remittace (převody finančních prostředků ze zahraničí do Dominikánské republiky) jsou jedny z nejvyšších na světě a zároveň významným zdrojem deviz dominikánské vlády

Dominikánci

Dominikánci jsou otevření, temperamentní, bezstarostní a veselí. Milují zábavu, tanec a oslavy. Podobně jako na sousední Kubě i zde se hodně dbá na upravený zevnějšek. Pojetí času je zde laksní a styl ā la maňana velmi populární. Lidé jsou na cizince navyklí, přívětiví a nápomocní. Země a chování jejích obyvatel působí na návštěvníka tak, že domorodci jsou si poměrně dobře vědomi důležitosti cestovního ruchu v jejich národním hospodářství, a tak k turistům také přistupují.

Kreolové  - Criolla

Výraz criolla pochází ze španělského slova „criar“ znamenající vytvořit či zhotovit. Původně, před mnoha staletími se takto označovali otroci, kteří se zde v Karibiku již narodili, narozdíl od jejich rodičů, kteří sem byli zataženi z různých koutů Afriky. Později se význam slova radikálně změnil a kreolové najednou byli potomci španělských kolonizátorů, kteří se již narodili zde a mnohdy vzešli z nepříliš legitimních svazků. Později se Kreoly stali i běloši, kteří se zde usadili a se svou vlastí nechtěli mít již nic společného. V současné době výraz kreolský reprezentuje něco autentického, pro Dominikánskou republiku typického, potažmo typického i pro celý karibský region.

Jazyk a víra

Úředním jazykem je španělština. Druhým nejužívanějším jazykem je angličtina nebo francouzština. Naprostá většina populace se hlásí k římskokatolickému vyznání, zavedenému španělskými kolonizátory. Praktikuje se zde také slavné voodoo.

Pokračujte na:
Dovolená.cz