Letím poprvé - co mám a nemám čekat?

Statisticky je létání nejbezpečnějším druhem dopravy, takže se není čeho bát. Letecká doprava je přesycena všemožnými pravidly, přepisy, ustanoveními, nařízeními, příkazy, zákazy, což ní činí obor velmi disciplinovaný a precizní, proto i tak bezpečný. Každé rozhodnutí se několikráte kontroluje, vše je jištěno, několikanásobně kontrolováno a pojištěno pro případ technické či lidské chyby.

priletyV tomto článku se seznámíte s tím, jak to chodí na letišti a v letadle, s regulemi, jimiž se jako účastníci leteckého přepravního procesu budete muset řídit a také s předpisy, o nichž po čase zjistíte, že je lze dobře přeskočit. Jinými slovy tato kapitola je o tom, jak se létá v praxi, nikoli „na papíře“, protože takové informace si můžete najít v brožuře nazvané „Rady na cestu“, jíž Vás obdaří cestovní kancelář.

I na největším letišti světa je orientace jednodušší než na většině nádraží. Obavy z toho, že se ztratíte, jsou ve většině případů liché, jelikož na letišti jste automaticky a přirozeně směrování tam, kam se máte dostat. Letištní autority to sice nečiní proto, aby Vám ulehčily život, ale proto, aby byl provoz co nejvíce plynulý a také proto, že žádné ať už zvědavé či ztracené tuláky nechtějí v jim nepřístupných částech letiště.

Každé letiště se dělí na dvě části: veřejně přístupnou plochu (kam se dostane každý i bez letenky) a na  neveřejnou plochu (známá pod názvem SRA – special restricted area, kam již potřebujete přepravní doklady). Letecký přepravní proces je souhrn jednotlivých fází, které cestující absolvuje při využití letecké dopravy.

Přeprava na letiště

Obecně známé pravidlo ~ dostavit se na letiště dvě hodiny před odletem ~ je i není v praxi nezbytné a pravdivé. Jak brzy na letišti skutečně potřebujete být, reálně závisí na dvou faktorech. Za prvé na tom, jak dobře letiště znáte, a za druhé na destinaci, kam cestujete.

Při cestách do USA či Izraele musíte být na letišti dokonce 3 hodiny před odletem, jelikož procházíte tzv. předletovou kontrolou, zda máte čisté úmysly, patřičné doklady a víza pro vstup na dané území.

U ostatních destinací stačí na letiště přijít 1 hodinu až 40 minut před odletem. Záleží to především na tom, kdy se zavírá odbavovací přepážka, což je ve valné většině případů 30 minut před odletem (avšak může se lišit dle letiště a cílové destinace).

Každé letiště má více či méně kvalitní informační systém, složený z mezinárodně uznávaných piktogramů (zelené piktogramy – informativní, červené – zákazové), některé jsou doplněny textem minimálně ve dvou jazycích (místní jazyk a angličtina). Krom piktogramů mají letiště pohyblivý informační systém, a to displeje o odletech a příletech jednotlivých linek.

Informační tabule obsahují číslo linky, destinaci plným názvem, čas odletu, označení východu (gate), ze kterého bude prováděn nástup, poznámky o zpoždění nebo zrušení letu. Tyto informační systémy bývají ještě doplňovány rozhlasovým hlášením (na některých letištích je tzv. tichá zóna s rozhlasovým hlášením jen v mimořádných případech). Takto se tedy dozvíte z jakého odbavovacího pultíku (check-in desk) je Váš let odbavován.

Odbavení k letu

Proces odbavení k letu (check in) má za cíl zajistit, aby nástup na palubu letadla byl umožněn pouze pasažérům, kteří mají platnou letenku pro příslušný let, osobní, vízové, zdravotní doklady odpovídající požadavkům přijímajícího státu, počet, objem či váhu zapsaných a kabinových zavazadel odpovídající zaplacenému jízdnému. Při použití klasické letenky cestující letenku předloží a je z ní odebrán letový kupon odpovídající danému úseku cesty. Při použití elektronické letenky stačí předložit osobní identifikační doklad.

Tolik oficiální informace. V praxi to vypadá, že zpravidla vystojíte frontu na check-inu, předložíte cestovní doklad a zavazadla, která chcete odbavit (tj. přepravit v zavazadlovém prostoru letadla). Check-in pracovník Vám vystaví palubní vstupenku, kde je uvedeno číslo sedadla v letadle a zváží zavazadlo či zavazadla.

Pokud letíte s přestupem, pak se můžete nechat odbavit až do finální destinace. To znamená, že obdržíte hned v počáteční destinaci dvě (či všechny, dle počtu přestupů) palubní vstupenky a Vaše zavadla jsou odbavena až do koncové destinace (tzv. check-through)

Druhů odbavení je v současnosti celá řada, výše uvedené je nejběžnější a pro prvo-cestujícího nejpravděpodobnější. Jen na okraj zmiňme, že dále existuje samo odbavení (self-check-in) – pouze s příručním zavazadlem, expresní odbavení (express check-in) opět pouze bez zapsaných zavazadel, odbavení v gatu (gate check-in) – velmi výjimečný případ, internetové odbavení (internet check-in) - kde se zavazadla odkládají u drop-off přepážky a palubní vstupenku s vytisknete sami doma.
Po odbavení pokračujete k pasové kontrole, kde předložíte identifikační doklad a palubní vstupenku. Nyní jste v již v neveřejné ploše letiště, kde za Vás letecká společnost přebírá odpovědnost.

Čekání před odletem a nástup do letadla

Dá se říci, že toto je nejpříjemnější část leteckého procesu. Nyní jste v systému (zejména pokud jste poslali alespoň jedno zavazadlo) a velmi pertinentně, avšak pravdivě řečeno, lze konstatovat, že v tomto momentě bez Vás dopravce neodletí, i kdyby jste 5 minut před startem právě testovali nový parfém od Gucciho místo přetahování se o pás se sousedem na palubě. Je to dáno tím, že máte v systému zavazadlo a v duchu protiteroristických opatření nelze pustit ke startu letadlo, kde je více zavazadel než cestujících.

odbavovaci halaPostup v takovémto případě je takový, že Vás budou vyvolávat a pozemní personál intenzivně hledat. V případě, že by jste se k letu skutečně nestihli dostavit, Vaše zavazadlo bude dohledáno v zavazadlovém prostoru, vyloženo, let zpožděn a Vy vyloučen z přepravy. Je samozřejmě už kvůli spolucestujícím nevhodné nastupovat do letadla 2 minuty před plánovaným startem, ale technicky a v extrémním případě to možné jest. Tím chci jen demonstrovat, že se skutečně není třeba obávat toho, že zabloudíte a letadlo odletí bez Vás.

Čas před nástupem do letadla je určen k tomu, abyste mohli navštívit četné duty-free obchody a utratit tam co nejvíce peněz. Ostatně proto některá letiště záměrně prodlužují dobu, kdy zavírá check-in, abyste více času byli nuceni korzovat po obchodech a pravděpodobně něco koupili. Některá mazaná letiště také záměrně redukují počet míst k sezení, aby pasažéři byli nuceni kolovat a posedět buďto v drahých kavárnách, restauracích či něco utratit v bezcelních prodejnách.

Před vstupem do gatu procházíte detekčním rámem a Vaše příruční zavazedla a svršky jsou rentgenovány. Na palubu není dovoleno brát ostré předměty a předměty, jež mohou ohrozit bezpečnost letu (nůžky, ostré pilníky, vznětlivé komponenty apod.). Také nově je dovoleno vzít na palubu letadla pouze minimální množství tekutin. Podle nových bezpečnostních pravidel z listopadu roku 2006 jsou detailní pravidla týkající se tekutin následující:

Tekutiny musí být v malém balení do 100 ml. v celkovém úhrnu. Všechna balení musí být umístěna v průhledném uzavíratelném sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu. Tekutinami se rozumí:

 • vody a další nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleťová mléka a oleje,

 • parfémy, spreje, gely, včetně sprchových gelů, šampóny, kosmetika,

 • nádoby pod tlakem, včetně pěn na holení, tužidel a deodorantů,  zubních past, směsi tuhých a tekutých materiálů,

 • další materiály podobné konzistence.

Tekutiny zakoupené v duty free Vám budou zabaleny do speciálních sáčků či tašek a takového s dokladem o koupi můžete transportovat bez omezení (neotevřené).

Po výzvě k odchodu do příslušného gatu se vytvoří bleskově fronta, opět zbytečně. Sedadlo máte rezervované a letadlo bez Vás jen tak neodletí. Není kam spěchat. Pracovník Vám odebere část palubní vstupenky a ještě jednou zkontroluje identitu.

Služby na palubě, přílet, odjezd z letiště

Služby na palubě začínají uvítáním cestujícího palubním personálem (cabin crew) a nasměrováním k jeho místu v letadle. Další služby následují podle toho v jaké třídě cestujete. Před startem palubní průvodčí demonstrují bezpečnostní pravidla a užití nouzových východů a záchranných vest.

Na linkách klasických dopravců je za letu nabídnuto občerstvení a duty free prodej. Kapitán by měl informovat o letu (výšce, směru, teplotě apod.), na dálkových letech nechybí audio a video projekce, u modernějších letounů se nabízí možnost interaktivní zábavy. Po příletu hlásí vedoucí kabiny informace o letišti přistání, informace o počasí, místním čase a poděkuje za využití služeb dané letecké společnosti

Po příletu na letiště cestující opouští letadlo (opět si klidně v sedě počkejte, až opadne mumraj, stejně se všichni sejdete u výdeje zavazadel) a přemisťují se do terminálu, a to třemi způsoby:

 • pěšky od letadla po vyznačené cestě na ploše až do terminálu (na menších, regionálních letištích s nízkou hustotou provozu)

 • autobusem od letadla do terminálu (na větších letištích a při velké vzdálenosti do terminálu)

 • pěšky prostřednictvím nástupních mostů (bridge, gate)

 • Po příchodu do terminálu se skýtají opět tři možnosti:

 • projít pasovou kontrolou, vyzvednout zavazadla, projít celní kontrolou a opustit terminál

 • projít do čekacího prostoru návazného letu (transfer)

 • projít do čekacích prostor a na vyzvání se vrátit zpět do stejného letadla (tranzi